Bảng đồ quy hoạch chi tiết Tp Biên Hòa đến năm 2030 mới nhất

SanHungThinhLand – Sau đây là bảng đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa giai đoạn 2021 – 2030 được UBND tỉnh Đồng Nai công bố triển khai. 

UBND thành phố thực hiện niêm yết công khai dự thảo hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố tại trụ sở UBND thành phố, UBND các phường, xã và trên trang thông tin điện tử của thành phố: http:// bienhoa.dongnai.gov.vn.

BẢNG ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP BIÊN HÒA CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2030

1. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-an-binh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Binh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường An Bình, Biên Hòa: (⇩ Download)

2. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-binh-da-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Bình Đa, Biên Hòa: (⇩ Download)

3. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-buu-hoa-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Bình Đa, Biên Hòa: (⇩ Download)

4. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-hoa-binh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hòa Bình, Biên Hòa: (⇩ Download)

5. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-quang-vinh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Quang Vinh, Biên Hòa: (⇩ Download)

6. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-quyet-thang-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Quyết Thắng, Biên Hòa: (⇩ Download)

7. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tam-hiep-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tam Hiệp, Biên Hòa: (⇩ Download)

8. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tam-hoa-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tam Hòa, Biên Hòa: (⇩ Download)

9. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-ho-nai-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hố Nai, Biên Hòa: (⇩ Download)

10. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-bien-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Biên, Biên Hòa: (⇩ Download)

11. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-hanh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Hạnh, Biên Hòa: (⇩ Download)

12. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-long-binh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Long Bình, Biên Hòa: (⇩ Download)

13. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-hiep-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Hiệp, Biên Hòa: (⇩ Download)

14. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-hoa-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Hòa, Biên Hòa: (⇩ Download)

15. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-mai-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Mai, Biên Hòa: (⇩ Download)

16. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-phong-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Phong, Biên Hòa: (⇩ Download)

17. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-van-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Vạn, Biên Hòa: (⇩ Download)

18. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-trung-dung-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Trung Dũng, Biên Hòa: (⇩ Download)

19. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-thanh-binh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Thanh Bình, Biên Hòa: (⇩ Download)

20. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-tien-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Tiến, Biên Hòa: (⇩ Download)

21. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-hoa-an-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hóa An, Biên Hòa: (⇩ Download)

22. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-long-binh-tan-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Long Bình Tân, Biên Hòa: (⇩ Download)

23. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-an-hoa-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường An Hòa, Biên Hòa: (⇩ Download)

24. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-trang-dai-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Trảng Dài, Biên Hòa: (⇩ Download)

25. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-hiep-hoa-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hiệp Hòa, Biên Hòa: (⇩ Download)

26. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-buu-long-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Bửu Long, Biên Hòa: (⇩ Download)

27. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-thong-nhat-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Thống Nhất, Biên Hòa: (⇩ Download)

28. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tam-phuoc-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tam Phước, Biên Hòa: (⇩ Download)

29. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-phuoc-tan-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Phước Tân, Biên Hòa: (⇩ Download)

30. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Hưng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-long-hung-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Hưng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch xã Long Hưng, Biên Hòa: (⇩ Download)

Nguồn: http://bienhoa.dongnai.gov.vn/

>>> Đất nền sổ đỏ Biên Hòa New City, phường Phước Tân, Tp Biên Hòa

5/5 (2 Reviews)
.
.
.